JANHUBA, L. Modifikace VOP letounu VUT100 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Jebáček, Ivo

Diplomová práce splňuje požadavky zadání, ale její obsah je značně ovlivněn zpracováním v časové tísni. Proto některé závěry nebo konstrukční návrhy nejsou prezentovány zcela srozumitelně a jasně. Otázka k obhajobě: Vysvětlete text na str. 72 při pevnostní kontrole výškového kormidla: "Pro oba nosníky je zvolená stejná pásnice".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Juračka, Jaroslav

V rámci práce bylo požadováno modifikovat polohu a velikost VOP při zachování dosavadních vlastností letadla. Diplomant sice posunul VOP a zmenšil jejich velikost, ale došlo ke zvýšení mohutnosti VOP, tím i také ke změně poloh aerodynamického středu a tudíž i ke změně chování letadla. Navržené řešení nelze vůbec považovat za efektivní, protože vzhledem k původnímu návrhu váží konstrukce o 20 kg více. Při hodnocení vlastností modifikovaného letadla byly vypočteny pouze nové polohy AS, a stabilitní zásoby. Vliv na poláru a výkony letadla diplomant pominul a srovnání neprovedl. Celá práce, ačkoliv je napsána s vynikající slohovou úpravou zahrnuje řadu chyb. Na začátku práce nebyla provedena úvaha o důvodu a metodě hodnocení vlivu modifikace a v závěru hodnocení vlivu modifikace prakticky nebylo provedeno. K vlastní práci mám následující připomínky: Str. 12 – kýl je pojmenován stabilizátor Str. 15 – je použito označení souřadný systém namísto souřadnicový systém Str. 17 – je použito označení g pro kinetický tlak Str. 20 – odhad hmotnosti trupu je proveden na základě obecných vztahů pro velká dopravní letadla, zde lze definovat hmotnost přesněji. Str. 22 – nepoužívat termín „vysazení“ motoru pro jeho posun dopředu. Str. 34 – uvedeny dvě hodnoty příspěvku VOP k posuvu AS. Str. 41 – je nově počítána obálka zatížení letadla, aniž by byla využita původní. Str. 44 – uváděná tíhová síla je setrvačná. Str. 54 – uváděné rozložení po hloubce VOP již není platné. Str. 58 – průběhy VVÚ na VK nejsou odpovídající. Str. 67 – proč nevyužíváte původní koncepci průběžného nosníku stabilizátoru. Str. 80 – chybí závěrečné zhodnocení navržené konstrukce. Str. 81 – chybí srovnání výkonů původní a modifikované verze letounu. Str. 86 – jednotkou síly není MPa. Výkres 002 – není zřejmé o sestavu kterého nosníku jde; chyby ve výkrese.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 38368