DVOŘÁK, J. Současná produkce tepelných výměníků v ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaroš, Michal

Práce je převážně rešeršního charakteru; jejím cílem bylo sestavit přehled výrobců tepelných výměníků v ČR a jejich sortimentu. Tohoto cíle bylo v podstatě dosaženo; v daném rozsahu nebylo možno postihnout všechny drobnější výrobce, práce se proto omezila na hlavní producenty. Z téhož důvodu je v závěru provedeno pouze rámcové porovnání jejich produkce; detailnější posouzení nebylo – vzhledem k šíři sortimentu – provedeno. Práce je nicméně velmi přínosná tím, že poskytuje přehled o sériově vyráběných výměnících a jejich základních parametrech. Uchazeč se práci věnoval celý akademický rok systematicky a s velkou mírou vlastní iniciativy. V průběhu řešení prokázal dostatečnou erudici a schopnost orientovat se v dané problematice. Předložená bakalářská práce splňuje zadání a má odpovídající úroveň po věcné i formální stránce, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bělka, Miloslav

Předložená bakalářská práce se zabývá současnou produkcí tepelných výměníků v České republice. Práce je rozdělena do 7 kapitol a má 48 stran. Autor se v práci nejdříve věnuje teoretickým základům potřebným pro studium výměníků. Vyjmenovává kategorie, podle kterých je možno výměníky dělit, popisuje mechanismy přenosu tepla a zabývá se postupy a rovnicemi pro návrh výměníků. V druhé části práce je obsažen výčet firem produkujících výměníky a dané výměníky jsou rozděleny podle kategorie a využití. Na závěr potom autor provedl ukázkové srovnání výměníků různých firem pro ohřev užitkové vody. Jednotlivé kapitoly bakalářské práce na sebe logicky navazují a texty jsou v dostatečné míře doplněny obrázky. Po formální stránce práce obsahuje malé množství překlepů typu požití výměníků a dále čísla stran v obsahu neodpovídají skutečnosti. Autor provedl dostatečný náhled do problematiky přenosu tepla a výpočtu výměníků, přičemž čerpal i ze zahraniční literatury. Rozsah vypsané domácí produkce je dostačující a nabízí tak dobrý přehled v oblasti výměníků v České republice a čtenáři může pomoct při počátečních úvahách o koupi. Cíle bakalářské práce byly splněny, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím stupněm Výborně (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83720