RYCHTÁŘÍK, J. Automatizovaný dopravníkový zásobník pro vstřikovací lis s manipulátorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, František

Diplomant ve své práci prakticky ignoruje citace. Výkresová dokumentace je jeví jako velmi nepřehledná, např. u výkresů by bylo dobré skrýt neviditelné hrany, jelikož toto je velmi znepřehledňuje. Z hlediska zadání byl bod provedení analýzy rizik splněn velmi povrchně, kdy v diplomové práci je uveden jen krátký popis v kapitole 19. a to konstatování o krytování, což je z hlediska analýzy rizik pouze jeden krok. Z hlediska grafické úpravy by diplomová práce zasloužila větší pozornost. Text v práci není dosti často zarovnán, chybí číslování rovnic apod. Závěrem doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Práce s literaturou včetně citací E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Pavlík, Jan

Jedná se o práci jejímž obsahem má být řešení automatizovaného dopravníkového zásobníku pro vstřikovací li s manipulátorem. Autor se v úvodu věnuje rešerši typů dopravníku na niž plynule navazuje návrhem pásového dopravníku, pohonů dimenzování komponenta atd. Zde tedy postrádám analýzu dané problematiky, z níž vyplynou koncepční návrhy pro výběr finální varianty. Dále by tato práce uvítala lepší zpracování jak ze strany grafické, tak i stylistické úpravy a lepší úrovně zpracování výkresové dokumentace. Jako další vážný nedostatek je nutno uvést špatnou práci s citacemi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 38367