PÁVKOVÁ, A. Obrábění sortimentu závitových elementů na CNC stroji [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Autorka předkládá ve své bakalářské práci obrábění 2 součástí z výrobního sortimentu firmy, jde především o závitové elementy. Téma je rozděleno do kapitol, zachycujících průběžně etapy TPV, od volby materiálu až po NC programy. Jedná se převážně o převzatá data. Ve vlastním technologickém procesu je obrábění částečně kombinováno s tvářením, což je výhodné z hlediska požadovaných vlastností vyráběných součástí. Grafická stránka sestavené práce je dobrá a názorná, po gramatické stránce se vyskytují nedostatky. Nejsou zcela dodrženy směrnice a podklady pro studium na VUT v Brně ohledně závěrečné práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kolář, Ladislav

Autorka se v práci zabývá popisem výroby jednoduchých součásti – matice a svorníku. Jedním z cílů práce měl být návrh technologického procesu, z práce ale spíše vyplývá, že se jedná pouze o popis stávající technologie bez větší invence autorky. Práce obsahuje drobné překlepy. I přesto ji hodnotím jako uspokojivou a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením D

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 83731