BILÍK, D. Koncepční návrh konstrukce nového celokovového výcvikového kluzáku vycházejícího z kluzáku řady Blaník [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Schoř, Pavel

Student ve své diplomové práci zpracoval rozsáhlou problematiku modernizace křídla celokovového kluzáku L-23 Super Blaník. Modernizace spočívá v úpravě vnitřní konstrukce křídla, tak aby bylo možné jej vyrábět pomocí moderních technologií s minimálním podílem ruční práce. Vzhledem k plánovaným změnám hmotnosti křídla provedl student výpočet zatížení křídla nad rámec zadání práce. Po provedení hmotového rozboru virtuálního prototypu křídla se však ukázalo, že výsledná hmotnost nově navrženého křídla je přibližně stejná jako u původní konstrukce. Studentem navržená konstrukce křídla umožňuje rychlejší a efektivní výrobu, bohužel však chybí číselné srovnání výrobní náročnosti s původní konstrukcí. Navržená konstrukce rovněž umožňuje jednodušší montáž a demontáž během provozu kluzáku. V neposlední řadě je možné tuto konstrukci dále vylepšit použitím moderních materiálu typu GLARE, CARE. Jako problematický se však může jevit ohyb pásnic v místě kořenového žebra. V kapitole 10 student provedl detailní pevnostní analýzu navrženého křídla. Za tímto účelem se seznámil s programem STAUNO pro výpočet statické únosnosti křídla. Na práci je třeba ocenit velmi aktivní přístup studenta, který se zadaného úkolu zhostil velmi zodpovědně. Student pravidelně konzultoval práci s vedoucím práce i s dalšími pracovníky Leteckého ústavu a společnosti Blaník Aircraft. Student prokázal schopnost samostatně řešit problematiku stavby kluzáku na řadě úloh od výpočtu zatížení přes volbu vhodné výrobní technologie až po vlastní konstrukční návrh včetně hmotnostního rozboru a detailní pevnostní analýzy. Zadání práce bylo splněno, navržené řešení konstrukce křídla je po dílčích úpravách využitelné při modernizaci kluzáku L-23. Práci hodnotím jako velmi zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Urík, Tomáš

Hodnocená diplomová práce se zabývá návrhem nové konstrukce křídla celokovového kluzáku L-23 podle předpisu CS 22. Hlavním cílem návrhu byla minimalizace podílu manuálních činností při výrobě a montáži křídla. Práce je na 161 stranách rozdělena do dvanácti základních kapitol a sedmi příloh. Přiložený je i systémový výkres křídla na dvou listech. Z hlediska přehlednosti práce mohly být některé z hlavních kapitol zařazeny jako podkapitoly. Například kapitoly 2, 3 a 4 se nabízí zařadit jako podkapitoly do úvodu. V těchto úvodních kapitolách je uveden popis základních charakteristik kluzáku L-23. Čtvrtá kapitola pojednává o přednostech kovových konstrukcí a nevýhodách použití kompozitních materiálů. Moderní technologie počítačové podpory projektování v návaznosti na soudobé metody obrábění a tvarovaní kovových materiálů jsou popsány v páté kapitole. V rámci této kapitoly je věnován prostor i technikám spojování a to konkrétně lepení a bezpřípravkovému nýtování. Šestá kapitola obsahuje přehled charakteristik hliníkových slitin, ocelí, nýtu a lepidla Letoxit PL20. V sedmé kapitole je prezentována manévrová a poryvová obálka definovaná podle předpisu CS 22. Na tento výpočet navazuje v kapitole 8 výpočet zatížení opět dle předpisu CS 22. Samotný návrh konstrukce je proveden v kapitole 9. Návrh křídla je zpracován jako 3D model a řešeny jsou všechny detaily včetně návaznosti na trup (např. viz. strana 69). Pevnostní kontrola, která jde nad rámec zadání je zpracována v desáté kapitole. Požadovaný základní pevnostní výpočet byl rozšířen pomocí aplikace programu STAUNO a nespecifikovaného MKP řešiče. Z tohoto pohledu je zanedbatelným nedostatkem opomenutí kontroly stojiny zadního nosníku a kontroly stojiny hlavního nosníku na ztrátu stability. Hmotnostní rozbor na základě 3D modelu je uveden v jedenácté kapitole. Grafické porovnání hmotností původní a nové konstrukce na obrázku 11-1 je poněkud zavádějící. V závěru je uvedeno stručné shrnutí provedených činností. Autor potvrdil schopnost samostatně řešit technické problémy od návrhu konstrukce přes výpočet zatížení až po pevnostní kontrolu. Práce obsahuje několik nepřesností a formálních nedostatků (např. překlepy v tabulce 8-1 udávající průběh posouvající síly, nebo chybějící popis okrajových podmínek při MKP analýze závěsů). I přesto splňuje hodnocená práce všechny body zadání na vysoké úrovni a proto ji hodnotím jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 83304