KUBRICKÝ, J. Konstrukce přídavného modulu za traktor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořáček, Jiří

Bakalářská práce splňuje požadavky zadání. Student pracoval samostatně a pravidelně své řešení s vedoucím práce konzultoval. V přiložené výkresové dokumentaci jsou drobné formální chyby. Doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Košťál, David

Student v první části této bakalářské práci vytvořil přehled o možnostech převážení nákladu a připojování různých zařízení k zemědělským strojům, konkrétně traktorům. Tato rešeršní část je zpracována v dobré kvalitě a nemám k ní významnějších výhrad. Celkem je zde použita asi polovina z celkových 25 zdrojů. Množství zdrojů je pro bakalářskou práci více než dostatečné. Cílem práce bylo navrhnout přepravní zařízení připojitelné za traktor. V práci je proveden koncepční návrh na základě informací získaných z rešerše, je navržen celý mechanismus a nosné části a provedena série výpočtů pro ověření únosnosti tohoto zařízení. V rámci návrhu a výpočtů je zde ovšem několik drobných nedostatků či nejasností. Ty jsou dále uvedeny jako samostatné otázky k obhajobě. Jazyková část práce a práce se zdroji je na slušné úrovni i přes několik málo překlepů. Např. na str. 30 v poslední větě není významově vhodné použití slova „přes“. Dále na str. 42 jsou jako jednotky síly uvedeny kg, či na straně 47 je ve finále výpočtu v dolní části strany porovnávána hodnota bezpečnosti z předchozí strany a nikoliv ta zrovna vypočtená. To ovšem považuji za drobnosti. Výkresová dokumentace je zpracována na kvalitní úrovni. Výhradu mám k závěru, ve které je zmíněno, že nebyly splněny maximální rozměry ze zadání. Je zde pouze konstatováno, že tyto rozměry byly změněny během práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83320