PIŇOS, M. Návrh utahovacího momentu šroubového spoje v plastových komponentech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořáček, Jiří

Bakalářská práce splňuje požadavky zadání. Student pracoval samostatně a pravidelně své řešení s vedoucím práce konzultoval. Práce řeší konkrétní zadání z technické praxe a její závěry slouží k verifikaci montážního předpisu na výrobní lince. Doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Svoboda, Petr

Student měl za úkol zpracovat literární rešerši způsobů spojování plastových komponent v automobilovém průmyslu a experimentálně ověřit vybraný typ spoje v konkrétní aplikaci. Rešerše v oblasti spojování plastových komponent se zaměřuje pouze na typy závitů a posléze obecně na způsoby utahování. V této části bych uvítal popis konstrukčních zásad pro navrhování samořezných šroubových spojů a různé přístupy k experimentálnímu měření, popřípadě popis výhod a nevýhod tohoto typu rozebíratelného spojení, atd. Tato část by si zasloužila rozebrat také přístupy, které jsou popsány v zahraniční literatuře. Experimentální část BP je důkladně zpracována a zvolené přístupy ke stanovení teoretické a experimentální hodnoty utahovacího momentu jsou zvoleny adekvátně. Stanovené cíle BP byly splněny a BP splňuje předepsané požadavky. Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit s výše uvedeným celkovým hodnocením "B".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83321