ŠURKALA, M. Přehled vývoje nosných raket pro pilotované lety [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Vladimír

Bakalář relativně pravidelně kontaktoval vedoucího bakalářské práce a pružně reagoval na jeho připomínky. Při vlastním zpracovávání své bakalářské práce prokázal značnou míru samostatnosti. Vedoucí usměrňoval bakaláře převážně po formální stránce práce, hlavně v rozsahu práce. Bakaláři se podařilo úsporně a přitom výstižně popsat významné milníky vývoje nosných raket používaných pro pilotované kosmické lety. Proto bakalářskou práci hodnotím nejvyšší známkou, i když se v práci vyskytly některé nepřesnosti. V průběhu obhajoby, by bylo vhodné okomentovat rovnici v řádku následujícím za rovnicí (3.5) na str. 21 a uvést ji na správnou míru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Daniel, Miloš

Študent spracoval prácu, ktorej cieľom bolo rešeršnou formou spracovať prehľad vývoja nosných rakiet pre pilotované lety do kozmu od počiatku vývoja až po súčasnosť. Práca má 61 strán vrátane príloh. Je spracovaná prehľadne s logickým členením. Grafická úroveň práce je na vysokej úrovni. Obsahovo práca spĺňa požiadavky zadania a ešte ho aj prekračuje, keď okrem nosičov pre pilotované lety obsahuje aj stručný prehľad nosičov pre nepilotované lety (Ariane,...), čo len zvyšuje hodnotu práce. Pri spracovaní bakalárskej práce preukázal študent schopnosť pracovať zodpovedne a samostatne. Bakalársku prácu doporučujem k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83332