CRLA, T. Vliv parametrů svařování na úhlové deformace svaru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Ladislav

Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vaněk, Mojmír

Autor práce provedl literární rešerši na téma napětí a deformace při svařování. V praktické části je uvedeno vyhodnocení dvou experimentů, přičemž jeden z nich autor sám provedl a druhý převzal od jiného autora. Oponent práce má výhrady k přesnosti použité metodiky určování deformace z makrostruktury svaru. Metodika experimentu provedeného autorem je však zvolena kvalitně. Autor prokázal velmi dobrou schopnost interpretace dosažených výsledků a vzhledem k celkové kvalitě práce ji doporučuji k obhajobě s hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83330