PETRUCHA, R. Snižování hmotnosti karoserií osobních automobilů na základě volby materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Šenberger, Jaroslav

Student přistupoval k bakalářské práci zcela samostatně. Rozsáhlé znalosti z materiálů používaných na karoserie automobilů získal studiem četných publikací i informací na internetu. Práce se při přiměřeném rozsahu se zabývá všemi, z technického hlediska, používanými materiály k výrobě automobilových karosérií. Student prokázal schopnost samostatně interpretovat informace z publikací i internetu. Práce je logicky uspořádána a splnila požadavky kladené na bakalářskou práci výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pernica, Vítězslav

Bakalářská práce se přednostně zabývá materiály a technologiemi v dnešní obě užívané při výrobě karoserie automobilů. Dle obsahu je zřejmé, že autor práce splnil cíle práce. Seznámil se s výrobními procesy ve strojírenské výrobě. Jeho práce svým rozsahem a počtem zdrojů informací splňuje požadavky na tento typ prací kladené. Z hlediska grafické a stylistické úpravy je usazení obrázků vhledem k textu trochu necitlivé a místy se vytrácí přehlednost. Ojedinělá byla chyba v číslování obrázku v textu a zaznamenána chyba v celkové chronologii číslování citací. Tyto výtky se týkají spíše úpravy práce. Jinak je práce logicky uspořádána a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83335