ZÁVORKA, D. Akustická diagnostika provozních stavů spalovacích motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Zubík, Martin

Pan Dalibor závorka ve své bakalářské práci popisuje oblast využití akustické diagnostiky pro zjišťování provozních stavů spalovacích motorů. Práce obsahuje jak teoretický úvod a vymezení pojmů, tak i podrobný přehled možných konkrétních poruch soudobých spalovacích motorů doprovázených vždy specifickou zvukovou kulisou. Student byl při plnění cílů své bakalářské práce samostatný a všechny dílčí úkoly plnil v předstihu. Práce splňuje všechny formální náležitosti včetně citací. Výjimečně se v textu objevují málo pravděpodobná zdůvodnění některých tvrzení, např. že na opotřebení řetězového rozvodu mají vliv obecně lehčí rotující a pohybující se části motoru. Nicméně práce je celkově psaná smysluplně a drobné nepřesnosti ji v zásadě neovlivňují jako celek. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Prokop, Aleš

Student ve své práci popisuje princip akustické diagnostiky spalovacích motorů. Úvodní část je věnována obecnému popisu problematiky. Následují možnosti měření a zpracování signálu a stěžejní část práce se zabývá podrobnějším přehledem typických možných poruch spalovacího motoru vzhledem k jejich akustickým projevům. Zde se nachází i hlavní přínos práce, protože jsou relativně detailně popsány možné poruchy tak, aby mohly být identifikovány v reálném provozu. V textu se objevuje několik překlepů, které ale neovlivňují text jako celek. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83356