BARTONĚK, J. Návrh zatahovacího podvozku pro letoun NG4 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Matěják, Vladimír

Diplomant přistupoval ke zpracování diplomové práce velmi aktivně a zodpovědně. Diplomová práce má logickou strukturu a splňuje požadavky zadání. Jako celek má tato práce výbornou úroveň, doporučuji ji proto k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Plhal, Martin

Předložená diplomová práce je rozčleněna do osmi kapitol, obsahuje seznam zdrojů, obrázků, použitých zkratek a přílohy. V úvodu je přehledně uveden historický vývoj, základní typologie a členění podvozků podle různých hledisek a kritérií. V kapitole 3 je proveden návrh podvozku. Popsány jsou konkurenční letouny, naznačena jsou možná řešení zatahování a jsou uvedeny potřebné konstrukční úpravy jednotlivých variant. Kapitola 4 obsahuje výpočet zatížení podvozků. Zde se autor dopustil několika chyb, již ve druhém vzorci, pro uvažovaný vztlak letounu. Uvedeny jsou hodnoty stlačení pneumatiky, tlumiče, výpočet tlumící dráhy a efektivní dráhy tlumení, nicméně není jasné, zda se tyto hodnoty týkají předního, hlavního podvozku, nebo zda jsou shodné pro oba. Vzorec pro výpočet utlumené energie je uveden správně, ale chybně vyčíslen. Bohužel na této energii závisí násobek v těžišti letounu, maximální provozní násobek, veškeré případy zatížení, ve kterých je tento násobek použit a kompletní pevnostní návrh podvozků. V tabulce 4.3 je uveden přehled provozního a početního zatížení podvozku. Zde se autor dopustil chyby, jelikož vybral maximální složky sil ze všech případů zatížení a definoval tak vlastně jeden nový případ zatížení, který ve skutečnosti neexistuje. Kapitola 5.1 obsahuje pevnostní kontrolu příďového podvozku. Na straně 31 je uvedena soustava rovnic pro určení sil v podvozkové noze a zlamovací vzpěře. Ihned je vyčísleno řešení uvedené soustavy bez jakéhokoli náznaku postupu řešení, autor neuvedl ani kontrolu uvedeného řešení. Po dosazení do uvedených rovnic (5.1.1-5.1.3) se ovšem ukáže, že uvedené řešení soustavy je chybné. U kontroly řezu A-A bych uvítal vysvětlující obrázky, týkající se výpočtu jednotlivých ohybových momentů a přesné označení polohy kontrolovaného řezu. Na straně 33 a 34 je provedena kontrola zlamovací vzpěry. Autor uvádí, že osy vzpěr spolu svírají úhel přibližně 5° a kontrola vzpěry je provedena pouze na tlak, ohybový moment v zámku vzpěry způsobený oním „prolomením“ je zanedbán. Je škoda, že není proveden alespoň přibližný výpočet s uvážením ohybového momentu, jelikož ten může způsobovat relativně vysoké napětí. Kapitola 5.2 obsahuje pevnostní kontrolu hlavního podvozku. Na straně 38 je uveden výpočet reakčních sil v uchycení osy otáčení, opět je uvedena rovnice a bez dalšího dosazování výsledek. V jednotlivých podkapitolách je provedena kontrola hlavní podvozkové nohy, osy otáčení podvozku, ovládací vzpěry a zámku, opět bez vysvětlujících obrázků, stejně tak i v kapitole 5.3. V závěru v kapitole 7 jsou uvedeny nutné konstrukční změny jak na draku letounu, tak v pilotní kabině a jsou uvedeny postupy vysouvání a zasouvání podvozku, včetně řešení nouzových situací. Jako celek má tato práce dobrou úroveň, splňuje zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 38363