ŠČOTKA, M. Napjatostní, deformační a spolehlivostní výpočtová analýza nastavitelného rámu tandémové tříkolky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Vrbka, Jan

Tématem bakalářské práce byla napjatostní a bezpečnostní analýza rámu nově vyvíjené tandémové tříkolky s nastavitelným rámem. Dílo vznikalo ve spolupráci s českou firmou AZUB bike z Uherského Brodu, předním výrobcem lehokol s celosvětovou klientelou. Uchazeč úlohu řešil ve dvou krocích, v prvním byly stanoveny vnější silové účinky na lehokolo využitím poznatků statiky a dynamiky pro tři charakteristické provozní stavy, jmenovitě klid resp. rovnoměrně přímočarý pohyb, prudké brzdění a jízdu do zatáčky s nejmenším možným poloměrem křivosti. Následoval výpočet napjatosti a bezpečnosti využitím poznatků prosté pružnosti. Z hlediska výpočtářského šlo o velice rozsáhlou práci, posuzováno např. bylo šest geometrických variant. Z tohoto důvodu bylo po dohodě s vedoucím práce i s podnikem upuštěno od výpočtu průhybu, který v této fázi vývoje nebyl tak důležitý. Uchazeč dokázal vhodným způsobem využívat matematický software MAPLE, např. při řešení deformačních podmínek pomocí Castiglianovy věty. Student byl v pravidelném kontaktu s vedoucím diplomové práce i s konstruktérem podniku Ing. Tomášem Gayeremi a po celou dobu řešení projevoval značnou míru samostatnosti i velký zájem o řešenou problematiku. Závěrečná fáze byla do určité míry poznamenaná časovou tísní. Provedené srovnávací výpočty prokázaly, že nejnebezpečnějším provozním stavem je jízda do zatáčky při mezním stavu klopení kolem předního kola. Rám zde dle výpočtu pevnostně nevyhovuje. Vzhledem ke složitosti výpočtů i zjednodušenému výpočtovému modelu zde doporučuji provedení srovnávacího výpočtu pomocí Metody konečných prvků. Srozumitelnosti práce by v některých pasážích přispěl podrobnější popis. Podle mého názoru předložená bakalářská práce dobře splňuje požadavky na ni kladené.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kubík, Petr

Předkládaná bakalářská práce se zabývá napjatostní a bezpečnostní výpočtovou analýzou nastavitelného rámu tandemové tříkolky. Tato práce je napsaná srozumitelně a přehledně. Autor prokázal schopnost aplikovat přístupy prosté pružnosti pro řešení deformačně-napěťových stavů těles, jejichž geometrie není triviální. Z důvodu časové náročnosti nebyla provedena deformační analýza. Dále autor v závěru práce zpochybňuje výsledky, proto bych ocenil srovnání s řešením pomocí MKP. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83361