HOLZEROVÁ, P. Analýza práce personálního oddělení za účelem zvýšení jeho významu a efektivity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Štěpán

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Smejkalová, Markéta

Tato diplomová práce obsahuje jasný popis stavu řízení lidských zdrojů ve vybrané společnosti, který je podpořen dobrou strukturou a skladbou informací v teoretické části. Autorka využívá znalosti prostředí a svých zkušeností nabytých v průběhu působení na personálním oddělení. Její závěry jsou stanoveny s přesnými termíny a zodpovědností za realizaci. Avšak u většiny navržených opatření se objevuje výsledek nákladovosti bez určení – „v rámci plnění pracovních úkolů pracovníků oddělení“. To nepokládám za zcela dostačující vzhledem k některým časově náročným doporučením a zmiňovanému finančnímu stavu společnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83375