SLÁMA, D. Vytápění rodinného domu tepelnými čerpadly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Lisý, Martin

Předložená práce se zabývá možnostmi vytápění rodinných domů pomocí tepelných čerpadel. Práce obsahuje jednak rešerži funkce, provedení a zapojení tepelných čerpadel, ale také základní návrh TČ pro modelový dům a konkrétní porovnání vlivu topného faktoru TČ na jeho reálný provoz. Při zpracování bakalářské práce postupoval student aktivně, prokázal dobrou schopnost samostatného rešení zadaného úkolu. Odvozené závěry z dosažených výsledků jsou odpovídající zadání a rozsahu práce. Práce neobsahuje zásadní nedostatky a chyby, po formální, jazykové a pravopisné stránce je práce na odpovídající úrovni. Po získání dalších zkušeností může být student dobrým odborníkem pro energetickou praxi. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Moskalík, Jiří

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První rešeršní část přináší stručný pohled na popis principu funkce a typů tepelných čerpadel. Rešerše je poměrně přehledně zpracována. Druhá část obsahuje návrh možnosti vytápění konkrétního domu pomocí tepelného čerpadla, kde autor porovnává dvě provozní varianty. Po formální i rozsahové stránce práce splňuje požadavky. Jen by bylo vhodné trochu zapracovat na grafickém provedení, v textu jsou místy velké prodlevy. Práci hodnotím kladně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83449