BAŠTA, T. Metody meření emisí tuhých látek ve spalinách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Lisý, Martin

Předložená bakalářská práce svým rozsahem a obsahem překračuje požadavky kladené na tento typ závěrečné práce. První část práce obsahuje adekvátní rešerži metod stanovení obsahu TZL látek a také legislativních požadavků při spalování tuhých paliv. Druhá část práce obsahuje popis provedeného experimentu, při kterém si student prakticky ověřil získané poznatky, včetně vyhodnocení měření, což je nad rámec požadavků na obecnou bakalářskou práci. Po grafické a jazykové stránce je práce zpracována na velmi dobré úrovni. Práce je strukturována přehledně, s logickou návazností jednotlivých kapitol. Při zpracování bakalářské práce pracoval student samostatně a aktivně. Po získání dostatečné praxe může být student kvalitním odborníkem pro energetickou praxi. Práce splnila zadání v celém rozsahu. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Brázdil, Marian

Cílem práce bylo popsat metody měření tuhých znečišťujících látek (TZL) obsažených ve spalinách tepelných zařízení a následně, v praktické části práce, provést měření na konkrétním zařízení a vyhodnotit výsledky. V úvodní teoretické části práce je rozvedena terminologie technických norem a předpisů a popsány postupy měření koncentrace tuhých znečišťujících látek. Tato část opisuje postup měření tak, jak je uvedený v normách ČSN EN 13284-1 a ČSN ISO 9096 a běžně dostupných informačních zdrojích. Praktická část práce obsahuje záznam měření prováděného na laboratorním kotli při spalování dvou typů paliva – dřevní štěpky a pilin. Po formální stránce, v práci se objevují místy gramatické překlepy a drobné nepřesnosti. Autor například v kap. 4 konstatuje, že po naředění TZL bude koncentrace TZL při měření větší než při měření přímo za kotlem. Izokinematický odběr a proudění namísto izokinetický, dřevěná štěpka a piliny namísto dřevní, apod. Množství nepřesností je v rozumné míře. Zápis vzorců a výpočet mohl být provedený lépe. Cíle práce byly v celém rozsahu splněny. Výsledná práce splňuje podmínky kladené na závěrečnou práci, práci proto doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83445