PONČÍK, J. Renovace historického osobního automobilu Tatra T87 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaplan, Zdeněk

Cílem závěrečné bakalářské práce Jakuba Pončíka byl technický popis renovace historického osobního automobilu Tatra T87 podložený fotodokumentací. Úkolem studenta bylo zpracovat stručnou historii automobilky Tatra, osobního automobilu Tatra T87, technický popis vozidla Tatra T87, plán renovace vozidla, popis jeho splnění k datu odevzdání závěrečné bakalářské práce a závěrečné zhodnocení. Student pracoval na svěřeném tématu velmi samostatně, iniciativně a zodpovědně. Konzultací využíval zpočátku k vyjasnění cílů, později při rozhodování o zvolených postupech řešení. Jeho práce vychází z osobních praktických zkušeností v oblasti renovace historických vozidel. Konstatuji, že úkoly stanovené zadáním byly splněny a závěrečnou bakalářskou práci pana Jakuba Pončíka doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kloss, Ondřej

Závěrečná bakalářská práce pana Jakuba Pončíka je věnována problematice renovace historického vozidla Tatra T87. Obsahuje celkem 45 stran textu, 8 příloh a CD s elektronickou podobou práce. Hlavní kapitoly jsou věnovány postupně historii automobilky Tatra, historii vozidla Tatra T87, technickému popisu původního vozidla, popisu technického stavu získaného vozidla, demontáži a hodnocení stavu jednotlivých dílů, plánu a průběhu renovace a následné kompletace vozidla. Práce vypovídá o schopnosti autora samostatně řešit technické problémy, problematiku zpracovat stručně, věcně a srozumitelně. Hodnotu práce navyšuje vlastní praktická činnost v dané oblasti a chvályhodná je i snaha o vlastní hodnocení ekonomické stránky renovace. Závěrečná bakalářská práce Jakuba Pončíka splnila zadání v celém rozsahu, doporučuji ji k obhajobě před komisí pro SZZ.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Splnění požadavků a cílů zadání C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83420