FRIEDL, M. Bosch DNOX 5.x - optimalizace zkoušek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Dundálek, Radim

V předložené diplomové práci se autor zabývá vysoce aktuálním tématem - vstřikování vodného roztoku močoviny (AdBlue) před katalyzátor selektivní katalytické redukce (SCR). Konkrétním předmětem zájmu je tzv. čerpací modul systému Denoxtronic. Kladně hodnotím, že student zpracoval práci v angličtině a ve spolupráci s průmyslovýcm podnikem Robert Bosch. Řešil tak téma, které je úzce spojeno s praxí, čímž mohl aplikovat poznatky nabyté v předcházejících letech studia na konkrétní inženýrský problém. Student pracoval samostatně a pravidelně využíval konzultací, splnil zadání a proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Splnění požadavků a cílů zadání A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

De Bernardi, Olivier

Detailed, structured and logical explanations were provided in native english language. Nice piece of work which confirms the quality of our collaboration with M. Friedl in the last 12 months.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83434