SVOBODA, S. Snižování hmotnosti osobních automobilů na základě volby materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Šenberger, Jaroslav

Bakalářská práce studenta Svetozára Svobody splnila požadavky kladené na bakalářskou práci velmi dobře. Student pracoval zcela samostatně a zpracoval četné informace získané studiem literatury. Vedle tvářených materiálů se práce zabývá i materiály na výrobu odlitků. Cíle práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pešek, Jakub

Práce je vypracována výborně. Výborná práce s textem. Jednoduché, věcné, výstižné. Autor se dobře seznámil s problematikou své práce. Formální stránka a uspořádání je splněna. V práci se nachází naprosté minimum překlepů. Stylistické zpracování velmi dobré. Práce s citacemi taktéž. Ačkoliv práce splňuje rozsah zasloužila by si trochu rozšířit. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83485