HOMOLA, T. Design budíku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Rajlich, Jan

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - B, úroveň tvarové kultivace - C, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresu - B. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k tématu design budíku v oboru průmyslový design. Student se vydal cestou aktuálního propojení budíku s mobilem a věnoval se ji do nejmenších detailů, ukázala se však v nutnosti akceptovat různé typy telefonů příliš omezujícím faktorem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Řezníček, Svatopluk

Bakalářská práce splňuje veškeré body zadání a obsahuje vlastní výsledky k tématu design „Budík“ v oboru průmyslový design. Celkové pojetí budíku jako samostatného objektu je dynamické, tvarově a smyslově pochopitelné. Avšak ve vztahu k jinému výrobku – stávajícímu mobilnímu telefonu a vlastnímu smyslu úložiště pro jiný výrobek, je patrný celkový tvarový nesoulad.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 83141