POLÁŠ, M. Bezpečnost automobilů Škoda [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Po stránce obsahové i formální velmi kvalitně zpracovaná bakalářská práce, zadání bylo splněno v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kučera, Pavel

Pan Poláš měl za úkol zdokumentovat a vyhodnotit vývoj bezpečnosti automobilů Škoda od 60. let dvacátého století do současnosti a popsat přínos jednotlivých bezpečnostních prvků v konstrukci automobilů Škoda. Autor jednotlivé kapitoly rozebral velice podrobně a lze vytknout jen drobné formální nedostatky a některé informační zdroje nepůsobí zcela odborným dojmem, přesto práce splňuje celkové požadavky a je doporučena k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83118