SIROTA, T. Mechatronická soustava pro prezentaci kmitání a tlumení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hadaš, Zdeněk

Diplomová práce měla za cíl vytvořit mechatronickou soustavu pro prezentaci tlumeného kmitání, která je založena na elektromagnetickém tlumiči s proměnlivými parametry tlumení. Diplomant se v práci hlavně věnoval návrhu a vývoji vlastního elektromagnetického tlumiče, které později sestrojil. Zde se musel potýkat i s výraznými technologickým problémy při výrobě vlastního tlumiče, bohužel poté nevěnoval stejně tolik pozornosti i návrhu a umístění tlumiče do samotné soustavy, která by názorně prezentovala tlumené kmitání, především ve výuce dynamiky. Práci bych proto rozdělil na dvě části, první část věnující se vývoji tlumiče je na velmi dobré úrovni, logicky dobře uspořádaná, ale implementační část je zanedbaná. Student pracoval samostatně, v oblasti samotného konstrukčního návrhu však potřeboval výrazné vedení. Použitá metodika vývoje tlumiče je dále použitelná a lze ji aplikovat na vývoj dalších podobných zařízení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Březina, Lukáš

Student se ve své práci zabýval návrhem soustavy s elektromagnetickým tlumičem pro prezentaci kmitání. Samotná práce je poměrně obsáhlá a komplexní, autor řeší návrh od simulačního modelu až po sestavení skutečného funkčního zařízení. Zásadní výtka k práci je následující. Autor měl podle bodu 4 cílů práce realizovat řízení buzení a tlumení soustavy. Z práce není zřejmé, jak byla provedena realizace řízení buzení (naznačeno pouze velmi stručně). Pro změnu nastavení tlumení autor použil odporový trimr, což jistě není na závadu, ale pojem řízení tlumení je v tomto případě poněkud odvážný. Na str. 28 postrádám původní hodnotu tuhosti pružiny („Pre tieto hodnoty som tuhosť pružiny zvolil tak, aby maximálna amplitúda pri voľnom netlmenom kmitaní nepresiahla povolenú amplitúdu danú vlastnou konštrukciou tlmiča.“). V závěru postrádám také zhodnocení shody výstupů simulačního modelu a reálné soustavy. Po formální stránce mám následující výtky. Celá práce je psána v první osobě, autor velmi často zachází do zbytečných detailů, které jsou naprosto nepodstatné (např. kapitola 6 mohla být podstatně stručnější). Místy je práce psána v příliš neformálním tónu (str. 56 „…poskladať celú sústavu dokopy…“). Některé obrázky jsou zbytečně velké (obr 6.3, 6.4, …). V rovnicích autor používá ve zlomku menší font. Strukturování kapitol je nepřehledné, protože název hlavní kapitoly i podkapitol jsou psány stejným fontem. V obr. 7.3 a 7.4 není vysvětlen význam pojmů beperms, bepmax, fz, bepstr. Práce obsahuje pouze osm referencí na použitou literaturu. Tento počet se mi zdá poněkud skromný, vzhledem k tomu, že práce obsahuje i rešeršní část. I přes řadu výtek velmi cením schopnost autora dovést práci od simulačního návrhu až k funkčnímu prototypu a nepochybuji o možností využití práce pro výukové účely. Po zodpovězení otázek navrhuji hodnocení „C“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 83289