DOČEKAL, M. Posouzení vlastností řezné hrany ocelového plechu při tavném a oxidační řezání pevnolátkovým laserem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Mrňa, Libor

Zadané téma vycházelo z požadavků firmy Aquadem, je tedy velice aktuální. Student zpracoval problematiku obšírně s podrobným technicko-ekonomickým vyhodnocením, které tvoří velmi důležitu část práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Berka, Roman

Zadaní a cíl diplomové práce byl splněn. V praktické části je přehledně zpracován daný experiment a jeho vyhodnocení. Výsledky prokázali, že je výhodnější tenké plechy s konstrukční oceli dělit tavným způsobem oproti oxidačnímu řezání. V práci není jasně v závěru určeno jestli je daná matice vhodná pro použití do páleného otvoru. Celkově je diplomová práce dobře a přehledně vypracována.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83279