ROLEČEK, J. Experimentální metody hodnocení jízdního komfortu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Suchý, Jan

Cílem bakalářské práce rešeršního charakteru bylo na základě dostupných podkladů zpracovat experimentální metody hodnocení jízdního komfortu. Úvod popisuje problematiku jízdního komfortu, ale postrádá uvedení návaznosti jednotlivých kapitol. Autor nejprve uvádí stručné rozdělení konstrukcí zavěšení a následně navazuje popisem veličin ovlivňující jízdní komfort a způsoby jejich měření. Těžiště práce je soustředěno na popis testovacích povrchů a průběhu experimentálního měření s návrhem vlastního jízdního testu. Po formální stránce se práce nedrží předepsané šablony chybným označením kapitol v hlavičce stránek. Práce neobsahuje závažnější pravopisné chyby a je psána přehledně. Cíle práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Blaťák, Ondřej

Bakalářská práce pana Rolečka je zaměřena na experimentální hodnocení jízdního komfortu. Termínem jízdní komfort bývá nejčastěji označován vliv vibrací (mechanické i akustické vibrace) na posádku vozidla. V bakalářské práci je k tomuto působení přiřazen i tepelný komfort. Zadáním je dáno, že práce je rešeršního charakteru. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány, způsobu jeho hodnocení jízdními zkouškami. Poslední kapitola rozebírá samotné měření, kdy v jejím závěru autor na základě získaných informací sám navrhuje vhodný postup testování jízdního komfortu. Je škoda, že se práce, alespoň v malé míře nezaobírá i laboratorním testováním jízdního komfortu, přestože tento způsob je v práci zmiňován. Práce je po grafické i stylistické stránce na dobré úrovni. Obecně lze říci, že splnila zadání a lze ji doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 83244