CHARUZA, M. Koloběh kobaltu v životním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Sommer, Lumír

Charakteristika kobaltu jako esenciálního a toxického prvku a také jeho spektrofotometrickému stanovení. Značná pozornost je věnována redoxnímu stavu kobaltu a kinetice jeho reakcí. Podrobná charakteristika biochemickým aspektům kobaltu se zvláštním zřetelem na vitamin B 12.. Tomu problému je věnováno těžiště soudobé literatury. Pozornost v práci je zvláště věnována činidlům pro spektrofotometrické stanovení kobaltu. Právem jsou převážně uváděna heterocyklická azobarviva, kdy autor hodně cituje ruskou literaturu. Autorova charakteristika jednotlivých činidel pro spektrofotometrické stanovení kobaltu odpovídá skutečnosti. Formální stránka práce je uspokojivá a literatura použita v dostatečném počtu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mládková, Zuzana

Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku kobaltu v životním prostředí, jeho koloběh a stanovení. Práce obsahuje 30 stran psaného textu, který je logicky členěn do 4 kapitol, a to Úvod, Teoretická část, Spektrofotometrická činidla pro stanovení kobaltu a Závěr. Text dále obsahuje 11 obrázků a 1 tabulku. Na konci bakalářské práce je vypsaná použitá literatura a nechybí Seznam použitých zkratek a symbolů. V textu se často objevují gramatické chyby či případné překlepy, které ale nesnižují hodnotu práce. Text je logicky členěn, avšak kapitoly 2.2.2 a 2.2.2.1 považuji za zbytečné, které se daného tématu netýkají. Kapitoly 2.3 až 2.4.3.3 mají pouze jeden zdroj literatury a text je doslova opsán, aniž by autor prokázal vlastní porozumění dané problematiky a provedl rešerši z více zdrojů. Použité obrázky v textu mají občas připsány zdroj, odkud autor čerpal, ale povětšinou chybí uvedení zdroje. Rovnice, objevující se na straně 23, nejsou očíslovány, tedy nedá se na ně odkazovat. V rovnici popisující výpočet Absorbance se vyskytuje chyba. Kapitola UV-VIS Spektrofotometrie není očíslována a autor pro popsání principu UV-VIS spektrofotometrie čerpal pouze z pracovního návodu VŠCHT, který lze volně stáhnout na internetovém portálu VŠCHT. Text je s menšími úpravami opsán z pracovního návodu a autor by se měl takto psanému textu vyhnout a čerpat z jiných zdrojů. V kapitole Spektrofotometrická činidla se autor zaměřuje na nejdůležitější činidla pro stanovení kobaltu metodou UV-VIS. Jako recenzent mám výhradu k tomu, že pro každé jednotlivé činidlo vycházel autor pouze z jediného zdroje literatury. Není nikde zmínka o tom, zda autor vyhledal na stejné téma jinou literaturu, která by byla z posledních deseti let. V Závěru autor shrnuje poznatky, které získal během rešerše, nicméně text v této kapitole není dobře formulovaný. Autor porovnává jednotlivá spektrofotometrická činidla způsobem, jakoby praktickou část už provedl. Pokud autor shrnuje vhodnost různých činidel pro stanovení, je třeba znovu uvést zdroje, ze kterých cituje, a na jakém základě jsou tato fakta podložena. V závěru také postrádám zmínku o tom, zda tato bakalářská práce bude sloužit jako literární rešerše pro navazující diplomovou práci či nikoli. Autor v celé bakalářské práci cituje 32 zdrojů literatury, které se pohybují od roku 1963 - 2010. Pouze 12 zdrojů je z posledních 10 let. O vhodnosti některých zdrojů pro psaní bakalářské práce by se dalo polemizovat, viz odkaz na internetové stránky o Celostní medicíně. Zdroje literatury nejsou správně citovány podle ISO normy, ani nemají jednotný styl, který by autor dodržoval. Předloženou bakalářskou práci hodnotím stupněm B/velmi dobře. Pokud tato práce bude autorovi sloužit do budoucna jako literární rešerše pro diplomovou práci, doporučuji text, na základě vypsaných připomínek, upravit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Úroveň jazykového zpracování B
Využití literatury a její citace C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Kvalita zpracování výsledků C
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 24950