HANYCH, J. Vliv rotace disku kola na aerodynamiku automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Čavoj, Ondřej

Bakalářská práce převážně splnila zadání, ale využívá jen poměrně malého množství zdrojů. Vzhledem k povaze tématu by další zdroje, které by pomohly potvrdit nebo relativizovat některé závěry, byly velmi vhodné. Dále u jednotlivých výsledků není uvedeno, jakou konkrétní metodou k nim daný autor dospěl. Samotné metody pro rotaci kol ve výpočtových simulacích jsou přitom v práci popsány a je zřejmé, že mají na dosažené výsledky nezanedbatelný vliv. Student se také jen okrajově věnuje záležitosti velikosti kol. Tento aspekt sice nebývá zkoumán na produkčních vozech, ale obecné závěry je možné vyvodit i ze zkoumání zjednodušených modelů, což v práci schází. Výsledky z použitých zdrojů jsou ale alespoň správně interpretovány. Po grafické i jazykové stránce je práce na dobré úrovni, vytknout se dají jen občasné menší nepřesnosti v popisu obrázků nebo zápisu odkazů na literaturu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Vančura, Jan

Pan Jaroslav Hanych vypracoval bakalářskou práci na téma Vliv rotace disku kola na aerodynamiku automobilu. Práce je členěna do čtyřech hlavních částí. V první části jsou popsány základní fyzikální vztahy popisující dynamiku tekutin. V další části autor velice povrchně popisuje výpočtové metody používané pro výpočty aerodynamiky vozidla s rotujícími koly. Vzhledem k tomu že tato oblast je jedním z cílů zadání, mohla by být rozpracována detailněji. Ve třetí části je pak na základě odborné literatury uveden vliv rotace kol na aerodynamické charakteristiky vozidla. Součástí této kapitoly je i dekompozice vlivu jednotlivých částí simulace rotace kol (přední kola, zadní kola, vozovka). Poslední kapitola je věnována vlivu samotné geometrie kola na aerodynamické vlastnosti vozidla. Práce splňuje cíle vytyčené v zadání, rozsah jednotlivých kapitol by mohl být lépe vyvážený. Po grafické i formální stránce je práce v pořádku. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 83258