DUŠKOVÁ, T. Deformačně-napěťová analýza ohýbaných prutů metodou konečných prvků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Návrat, Tomáš

Cíle práce byly splněny. Studentka chodila průběžně jednotlivé kroky konzultovat, což je z předložené práce patrné. Práce je zpracován na velmi dobré úrovni, proto hodnotím stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šebek, František

Bakalářská práce zabývající se deformačně-napěťovou analýzou prutů namáhaných ohybem začíná v úvodu teoretickým základem metody konečných prvků doplněným o příslušné vztahy obecné pružnosti a pevnosti. Dále navazuje pojednání o komerčních programech i programech na bázi otevřeného kódu využívajících metodu konečných prvků. Tuto stať doplňuje stručný popis programů na bázi otevřeného kódu a programovacích jazyků využitelných pro vlastní implementaci metody konečných prvků. Autorka algoritmus metody konečných prvků vytvořila v dostupném komerčním interaktivním programovém prostředí. Postup byl detailně popsán pro jednoduchý příklad ohýbaného prutu. Porovnání výsledků získaných analyticky pomocí vztahů pružnosti a pevnosti, vlastním skriptem a komerčně dostupným programem využívajícím metodu konečných prvků bylo realizováno na několika ilustrativních příkladech. Autorka prokázala nejen dobrou schopnost práce s informačními zdroji, ale také schopnost doplnění znalostí přesahujících rámec bakalářského studia. Drobné nedostatky, jako označení více různých veličin jedním symbolem, vyvažuje zdařilá forma práce, a to jak po stránce grafické, tak i obsahové. Bakalářskou práci tedy doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83225