ŠKODOVÁ, N. Design topinkovače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Fridrichová, Eva

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - C, úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresů - B Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní závěry k zadanému tématu design topinkovače.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Rubínová, Dana

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - C, úroveň tvarové kultivace - C, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresů - B. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní závěry k tématu design topinkovače. I když má základní tvarování při zavěšení na zeď své opodstatnění, působí přístroj příliš robustně. Verze s opěrnými stojinami určená pro postavení na pracovní desce zabírá příliš velkou plochu, subtilní stojiny nekorespondují s mohutným tělem topinkovače.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 83081