ČÍŽEK, Z. Hodnocení výkonnosti společnosti NEPA, s.r.o. s využitím EFQM Excelence Model [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Vojtěch

Diplomant si pro zadané téma sám vyhledal společnost a dohodl s ní spolupráci. Při zpracování práce pracoval student iniciativně, projevoval zájem o řešenou problematiku a prokázal schopnost samostatného řešení zadaného problému. Úroveň práce potvrzuje jeho schopnost aplikovat získané poznatky. Na dobré úrovni je i formální úprava. Práce je přehledně uspořádaná a umožňuje snadnou orientaci v textu, který je doplněn tabulkami s dobrou vypovídací schopností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čoupková, Svatava

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 86057