CVEJN, J. Paralelní kinematické struktury výrobních strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Knoflíček, Radek

Jedná se o poměrně zdařilou práci, podávající souhrn řešené problematiky v současnosti a její kritické zhodnocení. Pokud by se v BP občas nevyskytovaly hrubé pravopisné chyby, byla by na výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Opl, Miroslav

Práce v dostatečném rozsahu splňuje požadavky a cíle zadání. Je zde podrobně popsán historický vývoj uspořádání PKS až po současné nejnovější trendy zaznamenané na mezinárodních veletrzích. V závěru práce je pak nastíněna problematika kinematické a dynamické analýzy úloh PKS. Grafická úprava práce je však na velmi nízké úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 38304