KOVÁŘ, Z. Návrh ochrany před bleskem pro rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Toman, Petr

Bakalářská práce se zabývá návrhem ochrany před bleskem pro rodinný dům. Student se během zpracování seznámil s problematikou účinků bleskových proudů, problematikou určení rizika, typy ochran před nepříznivými účinky blesku a příslušnou legislativou. V praktické části zpracoval návrh ochrany před bleskem pro jednoduchý objekt. Z didaktických důvodů zde zvolil různé výšky jímačů, aby demonstroval výpočet dostatečné vzdálenosti od komína. Připomínky: - práce obsahuje překlepy a gramatické chyby, - návrh vnitřní ochrany před bleskem je velmi stručný, schéma na obr. 18 je neúplné, - některé obrázky jsou obtížně čitelné. Lze konstatovat, že zadání práce bylo splněno. Student konzultoval dílčí výsledky nepravidelně. Rozsah použité literatury je odpovídající. Formální i grafická úroveň jsou s uvedenými výhradami přijatelné.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Bátora, Branislav

Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu ochrany před bleskem pro rodinný dům. Práce je přehledně členěna do vhodně navazujících kapitol. V úvodu autor popisuje účinky blesku, včetně popisu procesu vzniku atmosférického výboje. Teoretický úvod obsahuje řadu nepřesností a některé tvrzení si navzájem odporují. V další části autor popisuje stanovení rizik. Zde chválím přehledné a podrobné zpracování. Dále následuje přehled systémů ochran před bleskem a jejích řešení, včetně legislativy a technických standardů. Hlavní části práce je návrh ochrany před bleskem. V první část autor zpracoval analýzu rizik dle normy ČSN 62 305 ed.2 a na základě této analýzy navrhl vnější ochranu před bleskem. Zpracování návrhu odpovídá technickým standardům. V druhé části autor navrhl vnitřní ochranu před bleskem. Návrh obsahuje konkrétní řešení, které není nějak zdůvodněné a je nedostatečně popsané. Autor neuvádí hodnoty navrženého jištění u svodičů přepětí. Obrázek 18 obsahuje řadu nepřesností. Zdůvodnění použití SPD typu 2 a 3 je chybné. V práci postrádám jakékoli finanční zhodnocení návrhu, nebo rozpočet. Práce nepřináší nové poznatky, ale analýzu rizik a návrh vnější ochrany před bleskem lze považovat za vzorový návod pro projektanty. Zvolený objekt je ale velmi jednoduchý a neobsahuje, žádné složitější a speciální řešení. Autor pracoval s celou řadou informačních zdrojů. Seznam použité literatury odpovídá normativním požadavkům, ale některé položky nejsou v práci řádně citovány. Formální úroveň práce snižuje zpracování obrázků a výkresové dokumentace návrhu, která neodpovídá standardům pro VD. Závěrem lze konstatovat, že zadání práce autor splnil jen částečně, jelikož řádně nezdůvodnil návrh vnitřní ochrany před přepětím. Vzhledem uvedeným nedostatkům, hodnotím práci stupněm E (50 bodů).

Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 81839