REŽNÝ, J. Analýza progresivních HW řešení pro zpracování real-time medíí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Sysel, Petr

Student během řešení diplomové práce postupoval samostatně, iniciativně a výsledky konzultoval s vedoucím práce. Výsledkem je aplikace umožňující porovnat výpočetní náročnost kódování a dekódování audio signálu pomocí kodeku OPUS, která je spustitelná na několika platformách. Výsledek práce ovlivnilo pozdější dodání vývojového kitu Parallela, takže se nepodařilo program plně optimalizovat pro tuto architekturu Epiphany a otestovat všechny její možnosti. Místo toho však byla analyzována architektura Atom, která v zadání původně nebyla uvedena. Zadání diplomové práce tedy lze pouvažovat za splněné.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Vrba, Kamil

Posouzení diplomové práce jsem si vybral proto, abych se dověděl něco o progresivních hardwarových řešení určených pro zpracování zvuku a videa v reálném čase. Bohužel o vlastních řešeních či architekturách jsem se v diplomové práci nic nedověděl. Autor se zaměřil pouze na plytký popis HW vhodný tak do populárních časopisů. Místo analýzy různých architektur a uvedení parametrů progresivních řešení uvádí fotografie konstrukčních provedení a srovnání jejich velokosti s přístupovou kartou. Jak vlastně vypadá architektura systému vyvinutého firmou ARM Holdings jsem si musel dohledat na Internetu. Původním přínosem diplomanta k této problematice je jedině další část práce, kdy připravil software pro testování zařízení od různých výrobců. Zde se podle zadání zaměřil na současné zpracování různých charakterů hudby a řečového signálu. Zajímavé by však bylo i současné zpracování videa, protože zpracování obrazových signálů může výrazně výkonnost takového systému ovlivnit. Práce je až příliš úsporná, je sepsána dobrou češtinou, bohužel autor se nevyvaroval v řadě případů použití hantýrky (např. nalinkovaná aplikace). Bloková schémata na str. 24 jsou uvedena jako dekorace bez vysvětlujícího textu, navíc schéma na obr. 3.1 je principiálně nesmyslné, protože podle něj se vstupní data pouze zakódují v kodéru a následně se bez dalšího zpracování hned dekódují v dekodéru. Celou práci hodnotím po stránce inženýrské jako velmi podprůměrnou. Požaduji, aby alespoň při obhajobě diplomant místo fotografií představil architektury jednotlivých HW řešení a pokuzál na jejich parametry a odlišnosti.

Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 81879