VAŠINKOVÁ, D. Analýza životního stylu vysokoškolských studentů z pohledu stravovacích návyků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Lepková, Hana

Studentce se podařilo zpracovat cenné informace o životním stylu vysokoškolských studentů se zaměřením na stravování a stravovací návyky. Pro VUT v Brně na základě získaných informací zpracovala návrhy pro edukaci studentů a na změny ve stravovacích zařízeních - menzy i fakultní bufety a potavinové automaty. Práci hodnotím jako výbornou. BP doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Studentka prostřednictvím rozsáhlého dotazníkového šetření provedla analýzu stravovacích návyků a postojů k nim mezi vysokoškolskou populací. Na základě zjištěných informací zpracovala vlastní návrhy pro edukaci studentů VUT v Brně a pro změnu a rozšíření stravovacích služeb v rámci kolejí a menz a na fakultách. Cíl práce byl splněn na výborné úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Studentka využila značně rozsáhlého souboru otázek v vlastním dotazníkovém šetření a získala informace o životním stylu, zejména však o způsobu, formách a postojích ke stravování vysokoškolských studentů. Zvolený postup řešení s využitím analýz pro přípravu návrhů na změnu byl na výborné úrovni.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Studentka výborně prokázala schopnost interpretovat získané informace. Cenné jsou grafy a tabulky všech odpovědí zařazené do přílohy. Pro diskusi nad výsledky studentka využila statisticky zajímavé odpovědi studentů a prostřednictvím nich vytvořila svoje návrhy na změny.
Praktická využitelnost výsledků A Všechna, v dotazníkovém šetření získaná data, jsou v praxi výborně využitelná pro další práce se zaměřením na analýzu životního stylu vysokoškolských studentů. Rovněž navrhovaná opatření mají praktickou využitelnost.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Struktura a zejména rozsah práce přesahují rámec BP. Použitá terminologie a odborná jazyková úroveň jsou na velmi dobré úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce s informačními zdroji odpovídá normě a je na velmi dobré úrovni.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vránová, Dana

Práce studentky Dominiky Vašínkové je věnována problematice životního stylu vysokoškolských studentů se zaměřením na jejich stravovací návyky. Práce je sepsána na 73 stránkách, obsahuje 3 přílohy, které nejsou číslovány, s minimem překlepů a chyb. Autorka uvádí 42 správně citovaných literárních zdrojů. Po formální stránce je práce členěna obvyklým způsobem, jednotlivé kapitoly jsou vyváženy, teoretická část shrnuje všechny potřebné informace k pochopení dané problematiky. Práce splnila cíle zadání, byla provedena analýza stravovacích návyků formou dotazníku s 64 vhodně pokládanými otázkami, Zpracování získaných dat je provedeno přehledně v grafech s diskusí získaných výsledků. Na základě SWOT analýzy vhodně navrhuje řešení nepříznivé situace s kvalitou stravování studentů formou edukačních workshopů. Pro jejich realizaci zpracovala program, ekonomickou a SWOT analýzu. Na základě výše uvedených skutečností i s přihlédnutím k hodnocení dílčích kritérií doporučuji práci k obhajobě a hodnotím výborně (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 82466