VACEK, J. Teplárna se spalovací turbínou o výkonu 100 MW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Jan

DP se zabývá projekčním návrhem teplárenského zařízení na bázi paroplynového cyklu s požadavkem startu ze tmy. Práce je členěna do 8 kapitol. Jsou správně navrženy části technologického schématu, provedeny základní bilanční výpočty a vyhodnocena ekonomika projektového řešení. Závěr posuzuje současné možnosti použití navrženého zdroje, výsledky je možno považovat za reálné. Diplomant prokázal orientaci v zadané problematice, práce splnila zadání v plném rozsahu a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Polesný,, Bohumil

Diplomová práce Bc. Jiřího Vacka splnila zadání. Práce ukázala technické i ekonomické okolnosti teplárenského použití spalovací turbíny General Electric LMS100 a je reálným přínosem při úvahách o víceúčelovém použití této spalovací turbíny v našich podmínkách. Práce neobsahuje závažné chyby, ale jejím nedostatkem je přílišná stručnost některých kapitol a doprovodného textu všeobecně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 82748