HANUS, J. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Polák, Michal

Práci považuji za akceptovatelnou a doporučuji ji k obhajobě. Téma k rozpravě: Diskutoval jste závěry práce s vedením subjektu? S jakými závěry?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Martens, Radek

Předloženou bakalářskou práci hodnotím jako poměrně podrobně zpracovanou. Autor využil při jejím zpracování, mimo veřejně dostupných informačních zdrojů, rovněž informačních zdrojů uvnitř podniku, čímž zvýšil její vypovídací hodnotu. V analytické části práce se autor podle mého názoru mohl ještě více zaměřit, kromě zpracování analýzy vnějšího prostředí, rovněž na analýzu vnitřních faktorů. Výsledná SWOT analýza by poté měla větší vypovídací schopnost. K samotnému zpracování finanční analýzy společnosti AGRICOL s.r.o. přistoupil autor s pečlivostí a použil zde poměrně četné zastoupení ukazatelů. Poměrně diskutabilní zde však vidím vypovídací schopnost analýzy soustav ukazatelů. Například použitý Altmanův index, pominu-li jeho stáří, je primárně určen pro americké společnosti, používající jiný systém účetnictví, než který je typický pro evropské společnosti. V návrhové části práce jsou uvedena poměrně logická opatření s cílem snížení nákladů společnosti a zvýšení efektivity jejího hospodaření. Zejména v oblasti úspory nákladů bych však uvítal podrobnější zpracování, včetně konkrétních čísel. Autor při zpracování čerpal z poměrně širokého množství odborných zdrojů, což jistě přispívá ke zvýšení obsahové kvality bakalářské práce. Na tomto místě by se ještě hodilo i užití zahraničních zdrojů literatury. Předloženou bakalářskou práci shledávám bez větších nedostaků a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 82662