TOTH, V. Marketingový plán pro K2 atmitec s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

V jakém časovém horizontu je uvažována expanze do Polska, pro získání potřebného množství zákazníků a následné vybudování pobočky?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vydra, Luděk

"Hlavním cílem bakalářské práce bylo sestavení marketingového plánu. Tento cíl byl splněn a v praxi se některá opatření zvažují k realizaci. Velmi užitečná byla komplexní analýza tzv.""markengového mixu"", ze které vyplynuly konkrétní výstupy pro praxi. Přínosem pro společnost je zejména lokalizace systému IK K2 do dalších jazyků s potenciální možností masivní expanze na cizí trhy. Perspektivní se jeví i vytvoření nové verze IK K2 pro malé podniky a živnostníky vzhledem k minimalizaci nákladů a využití stávajícího softwaru. V teoretické části bylo postupováno podle standardů bakalářských prací. Pří jejím komplexním zhodnocení je možné práci doporučit k obhajobě."

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 84997