BÉREŠ, L. Integrální transformace a jejich aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Franců, Jan

Cíl práce sepsat z literatury definice a vlastnosti Laplaceovy a Fourierovy integrální transformace a ukázat na příkladech jejich využití při řešení diferenciálních rovnic byly víceméně splněny. Práce kompilovaná převážně z inženýrských pramenů je však napsaná vágně bez matematické preciznosti. Často chybí předpoklady tvrzení, nevhodné formulace, oddělení tvrzení od jeho důkazu, místyzvoleno nevhodné označení. Očekával jsem také výpočty transformace vybraných funkcí, nejen seznam výsledků a více příkladů. Některé příklady mají neúplné zadání a řešení má logické skoky. Práce také obsahuje množství překlepů i věcné chyby a nevhodné formulace tvrzení. Jsou to známky práce dokončované na poslední chvíli. Přes uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Štarha, Pavel

Předložená bakalářská práce má kompilační charakter zabývající se Laplaceovou a Fourierovou transformací funkce jedné proměnné. V první kapitole je definována dopředná a zpětná Laplaceova transformace, kde autor uvádí jejích vlastnosti. Některé matematické věty jsou uvedeny i s jejími důkazy. Ve druhé části dané kapitoly student vytvořil přehled Laplaceovy transformace pro vybrané funkce. Dále ukazuje příklady užití této transformace pro řešení diferenciálních rovnic. Ve druhé kapitole se zabývá dopřednou a zpětnou Fourierovou transformací funkce jedné proměnné. Její struktura je prakticky totožná s předcházející první kapitolou. Jednotlivé kapitoly jsou vhodně členěny a uspořádány. Práce však obsahuje řadu překlepů, někdy i nesmyslných slov a také občasné špatné dělení slov na konci řádku. Prakticky chybí číslování uvedených vztahů, což znemožňuje se na ně v textu odkázat a tím docílit většího zpřehlednění odborného textu. Celkově práci hodnotím jako dobrou a doporučuji ji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 82978