HADRAVOVÁ, L. Marketingový mix Hotelu Skalský dvůr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Petr

Otázky k obhajobě: Co znamená, že je hotel "živen" kongresovou turistikou? U mzdových nákladů pro animátory počítáte celkové počty odpracovaných hodin za jednotlivé směny, v souhrnu 312 plánovaných hodin. Uveďte, na základě jakého pracovně-právního vztahu budou animátoři pracovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Špačková, Lucie

K práci nemám připomínek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 84822