PELÁN, T. Návrh nízkonákladové marketingové propagace podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

V předložené práci oceňuji prakticky zaměřené návrhy, které dobře vycházejí z provedených analýz a lze předpokládat jejich rychlé využití v praxi společnosti. Otázka k obhajobě: Jedním z představených klíčových návrhů je zintenzivnění využití emailového marketingu. Do jaké míry se liší pravidla pro tzv. dotěrné obtěžování (SPAM) na cílovém trhu ve Španělsku a v ČR?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Coufalík, Ondřej

Autor v práci zkoumá aktuální téma návrhu nízkonákladové marketingové propagace firmy, přičemž poskytnuté návrhy mají přímou využitelnost v naší firmě. Bakalářská práce je napsána srozumitelnou formou s dostatečným množstvím citovaných zdrojů. Formální stránka práce je na kvalitní úrovni. Na základě analýzy vnitřního a vnějšího prostředí firmy jsou poskytnuta doporučení pro oblast firemního procesu akvizice uživatelů, jejich následné monetizace, a udržování a zvyšování loajality zákazníků prostřednictvím sociálních sítí. Na základě vlastní práce ve firmě Survio mohu prohlásit, že poskytnuté návrhy budou implementovány v marketingovém řízení naší firmy v blízkém horizontu. Bakalářskou práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 84761