VACULOVÁ, L. Oceňování nemovitých kulturních památek podle oceňovacích předpisů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Lorencová, Marie

Celkově diplomovou práci považuji za velmi zdařilou a přínosnou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Práce je vypracována v souladu se zadáním, cíl i rozsah je splněn.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část práce je zpracována srozumitelně a velmi pečlivě. Je zřejmé, že studentka se v dané problematice orientuje.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Analytická část práce není velkého rozsahu. Obsahuje však kvalitně zpracovaný požadovaný přehled znázorňující, jak se prohlášení stavby za kulturní památku projeví na způsobu ocenění a to u rodinného a bytového domu.
Odborná úroveň diplomové práce B Práce je zpracována logicky a srozumitelně, na velmi dobré úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Odborné i laické veřejnosti je přiblíženo oceňování nemovitých kulturních památek dle oceňovacích předpisů. Zejména přehledné tabulky v kapitole 7 považuji za přínosné.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Studentka v práci důsledně označovala citované prameny, v závěru je řádně uveden seznam literatury.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Práce není zcela prosta jazykových a typografických nedostatků. Formální uspořádání a úprava práce je velmi dobrá.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šestáková, Romana

Předložená diplomová práce je zpracovaná pečlivě a na velmi dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Autorka vypracovala diplomovou práci v souladu se zadáním, a to na velmi dobré úrovni.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení B Zvolený přístup k vypracování považuji za obvyklý. Zajímavé by bylo, kdyby autorka ocenila konkrétní kulturní památku podle jednotlivých oceňovacích předpisů a toto uvedla např. v přehledné tabulce.
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Grafické úprava je na velmi dobré úrovni.
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 82170