DIVIŠOVÁ, D. Zajištění funkčnosti IT v projekční kanceláři – outsourcing nebo pracovní poměr? [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Musilová, Helena

Studentka splnila vytčený cíl práce a předložila návrhy, které mohou podnikateli přispět k zajištění funkčnosti IT systému. Využila znalosti a vědomosti získané v průběhu studia, dokázala propojit teoretické poznatky s informace získanými v analytické části práce a vyvodit z nich adekvátní návrhy řešení. Autorka pracovala po celou dobu iniciativně, samostatně, práci průběžně konzultovala a upravovala dle připomínek vedoucí práce. Práce odpovídá zaměření bakalářského studijního oboru. Bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečné práce a lze ji doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Smítková, Veronika

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 85111