MATOUŠEK, V. Návrh a řízení CNC stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopečný, Lukáš

Diplomantovi odborné znalosti jsou na dobré úrovni, diplomant prokázal své schopnosti jak při návrhu, tak při realizaci systému. Výsledek práce - funkční CNC fréza včetně řídicího systému a ovládacího programu - zhotovená během jednoho semestru hovoří za vše. Student pracoval iniciativně a práci přiměřeně konzultoval. Práce prokazuje schopnosti inženýrské práce na zadaném úkolu a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Burian, František

Student měl dle zadání kompletně navrhnout CNC stroj, včetně sestrojení, naprogramování a realizace. Zadání patří dle mých zkušeností na katedře mezi náročnější. Student již od počátku práce popisuje vlastní stavbu stroje, včetně všech konstrukčních detailů, se kterými se během práce setkal, a bylo nutné je vyřešit. Práce je zaměřena spíše na popis elektrické a softwarové části, než mechanické části. Student popisuje podrobně návrh měniče pro motory, návrh zdrojové části a návrh vlastního řidícího systému, včetně softwarové interpolace. Student použil pro řízení 32bitový mikrokontroler ARM. Jako nedostatek práce vidím v absenci jakéhokoliv nákresu sestaveného kompletu (půdorys, nárys, bokorys), s kótovanými základními mírami, aby si čtenář dokázal blíže představit celou mohutnost stroje. Dalším nedostatkem práce vidím ve velmi málo zdokumentovaném množství výpočtů, které student musel během relizace provádět, například návrh transformátoru, zdroje, návrh předpokládané hmotnosti celého stroje. Při popisu algoritmů student vždy vybral jediného reprezentanta, kterého popsal, nezabýval se tím, zdali pro daný problém neexistuje i jednodušší a výkonnější algoritmus. To je dobře vidět na použití Bresenhamova algoritmu, který je velmi dobře známý, avšak v dnešní době prakticky nahrazený algoritmem DDA. Po formální stránce práce obsahuje velké množství překlepů, na každé stránce jde nalézt dva, někdy i čtyři překlepy. Student velmi často používá nečeských, slangových výrazů ("přejití"), cizí názvy jsou často ve zkomolené formě. Vznikají tak velmi úsměvné věty ("nejefektivnější algoritmus pro pasterizaci úsečky", "o posunu v ose Y rozhoduje znaménko predátoru" - kap 5.2.5 dole). Díky hojným a charakteristickým překlepům je možné zodpovědně říci, že práce je původní v celém svém rozsahu. Žádná z kapitol ani odstavců dle mnou zjištěných informací nebyla převzata z literatury. Obrázky, které jsou převzaty student správně cituje. Seznam literatury obsahuje některé položky neodpovídající normě ISO 9660 I přes všechny nedostatky práce je nutné podotknout, že zadání tohoto typu vyžadovalo široké mezioborové technické znalosti, a též předpokládalo od studenta inženýrské konstrukční schopnosti. Tyto schopnosti a znalosti student prokázal tím, že celý stroj sestrojil a v současné době je až na detaily popsané v práci plně funkční. Práci proto doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 40416