KOPŘIVA, L. Aplikace termoelektrických generátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Brázdil, Marian

Cílem bakalářské práce bylo zpracovat přehledovou rešerši známých termoelektrických aplikací. Splnění bodů zadání tak předpokládalo pročtení a zpracování informací z množství odborných zahraničních zdrojů. Přestože, se nejedná a ani nemůže jednat o kompletní soupis veškerých známých termoelektrických aplikací a termoelektrických generátorů, výsledná práce představuje vhodný úvod do problematiky. Zájem studenta o zvolené téma, práce s odbornou literaturou, jeho aktivita v průběhu psaní vlastní práce, rozvržení i čas věnovaný konzultacím byl odpovídající cílům práce a odráží se na výsledném obsahu i grafickém zpracování bakalářské práce, která je tak na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pospíšil, Jiří

Předložená práce je zdařilou rešerší problematiky termoelektrických generátorů. Postupně jsou v práci zpracovány všechny tematické body stanovené zadáním. Práce je zpracována přehledně a obsahuje téměř vyčerpávající popis historie problematiky využívání termoelektrických generátorů, což svědčí o kvalitním vedení ze strany vedoucího práce. Ke zpracování práce mám následující připomínky: - Práce obsahuje řadu obrázků přebraných ze zahraniční literatury, kde by bylo vhodné v české práci uvést u obrázků české ekvivalenty uvedených výrazů. - Radioizotopové TG jsou zařazeny v kapitole "TG využívající fosilních paliv", což není terminologicky správné. - Text v kapitolách 6 a 6.1 se částečně opakuje. Přes uvedené poznámky považuji práci za velice zdařilou. Student prokázal schopnost samostatného zpracování odborné problematiky z domácí a zahraniční literatury. Rešeršní záznamy zpracoval do podoby čtivé přehledové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83776