RŮŽIČKA, L. Návrh racionalizace montážní linky sestav pro tepelné výměníky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubík, Roman

Cílem diplomové práce bylo racionalizovat montážní linku sestav pro tepelné výměníky. Stávající montážní procesy jsou v práci zdokumentovány odpovídajícím způsobem. Analytická část se zaměřuje zejména na kapacitní propočty. O něco méně je již rozpracováno výsledné dispoziční řešení. Konečné uspořádání pracovišť mohlo být více podloženo (např. analýzou materiálových toků mezi pracovišti s využitím Sankeyova diagramu). V případě svařovacího pracoviště se autor odkazuje i na jeho typ. Zde by bylo možná vhodné uvést přesnou typovou specifikaci použitého svařovacího robota. Autor řeší v práci zejména zabezpečení organizační stránky potřebného zvýšení produkce. Do ekonomického hodnocení mohlo být začleněno také porovnání, zda bude předpokládané snížení výrobních nákladů dostačovat z hlediska dosažení potřebné konkurenceschopnosti. (Úsporu výrobních nákladů je možná lépe vyjádřit relativně). I když je práce spíše menšího rozsahu, byly v zásadě použity odpovídající metody řešení. Pro posouzení navržených variant zvolil autor vhodnou metodiku multikriteriálního hodnocení. Ekonomický efekt výsledné varianty byl dostatečně podložen kapacitními propočty. Byly zhruba vyčísleny investiční náklady i doba návratnosti z úspory hlavní složky provozních nákladů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kalivoda, Milan

Autor ve své magisterské práci provádí nezbytnou úvodní analýzu stávajícího stavu konstrukce a montáže ve firmě. Je zvládnuta s dobrým přístupem. Předložené nové návrhy vycházejí z myšlenek snížení počtu pracovníků nebo vybavení pracovišť dokonalejší technikou. Toto je následně rozpracováno v ekonomické části. Stanovit ekonomickou stránku s příznivou vazbou na koncového zákazníka není snadné, zvláště s výhledovou trvalou platností. Autorovi se podařilo přijatelné řešení, vycházející z podmínek montáže a organizačního zajištění, je označeno "Varianta 3". Celkově je magisterská práce přehledně členěna, z hlediska kompletnosti není před kapitolou "Závěr" zařazena kapitola "Diskuze".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83926