GOFROŇ, V. Měření a analýza dynamických vlastností rotujících částí strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Houška, Pavel

Student k řešení zadané diplomové práce přistupoval aktivně a zodpovědně. Řešenou problematiku zvládl na úrovni odpovídající požadavkům na diplomovou práci. Faktor, který nebyl student schopen ovlivnit, a který se na náplni práce se projevuje, byla zpoždění v dostupnosti zařízení, na kterých byla měření prováděna. Tato zpoždění vedla k tomu, že některá měření byla prováděna na laboratorních zařízeních, jejichž parametry se výrazně liší od parametrů zařízení, pro která bylo zadání napsáno.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hadaš, Zdeněk

Předkládaná diplomová práce se zabývá měřením a analýzou dynamických vlastností rotujících částí strojů. V práci jsou detailně popsány snímače a zpracování naměřeného signálu, avšak mi v práci chybí větší prostor pro analýzu dynamických vlastností. Celkově jsou body zadání splněny. K postupu a rozsahu řešení mám však své výtky. Zcela chybí dynamická analýza a souvislosti mezi otáčkami, kroutícím momentem a vibracemi základny. Mohly být i analyzovány příčiny vzniku vibrací. Tímto je i limitován vlastní přínos diplomanta, který se soustředil jen na vyhodnocení jednotlivých měření bez vlastní analýzy a hledání souvislostí v dynamice strojů s rotujícími součástmi. Práce je místy nevhodně logicky uspořádaná, např. měření znázornění obr. 14 je zcela nevhodně umístěno do dané kapitoly. Zcela nevhodná je práce s citacemi, kdy student citace v textu zcela ignoruje a umisťuje citaci za odstavec či za kapitolu bez zjevných souvislostí v textu. Tato práce z citacemi je v technické i vědecké práci zcela nedostatečná. Celkově je práce na průměrné úrovni, ale i přes uvedené výtky student prokázal svoje inženýrské schopnosti a splnil stanovené cíle diplomové práce. Především výsledky měření vibrací jsou užitečné pro výrobce dané převodovky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 83520