VRBACKÁ, K. Statistické modely úspěšnosti různé techniky kopů v rugby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Bednář, Josef

Bakalářská práce se zabývá modelováním úspěšností různé techniky kopů v rugby. Toto téma se může zdát technické praxi poněkud vzdálené, ale pokud se podíváme na problém trochu abstraktněji, modelujeme jeden z nejčastějších technických problémů. Vytváříme model binární veličiny ovlivněné numerickými a kategoriálními proměnnými. V našem případě byla daná binární veličina „dá nebo nedá gól“ a vstupní proměnné vzdálenosti, typ kopu a hráč. V technické praxi je často výstupem „zmetek nebo standardní výrobek“ a vstupy jsou různé. Pokud bych chtěl něco zdůraznit, tak je to samostatnost autorky práce. Autorka vymyslela sama ji blízké téma, stanovila faktory, které mohou ovlivňovat úspěšnost kopů, posbírala data dle mých doporučení a sestrojila model. Zde je třeba zdůraznit, že použila nástroje: plánovaný experiment a logistickou regresi, které budou probíraný až v následujícím magisterském studiu. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Votavová, Helena

Bakalářská práce studentky se zabývá statistickými modely úspěšnosti různé techniky kopů v rugby. Práce má aplikační charakter a je rozdělena do 4 hlavních kapitol. První kapitola popisuje potřebný matematický aparát pro řešení problému. Druhá kapitola popisuje problém a stručně nastíní metody měření a jednotlivé kopy v rugby. Třetí kapitola popisuje samostatný statistický model a poslední kapitola prezentuje grafické výstupy modelu. V první kapitole je čtenář stručně seznámen s metodikou testování hypotéz, kritickým oborem, hladinou významnosti a p-hodnotou. Tato metodika je pak prakticky prezentována jak na parametrických testech (testy hypotézy o parametru binomického rozdělení), tak na neparametrických testech (chí-kvadrát testy). Text je psán souvisle a čtivě, nikoliv však vágně. Autorka se soustředí na důležité poznatky ze statistiky, které v dalších kapitolách aplikuje na svůj problém. Čtenář snadno získá orientaci v použitých metodách. Druhá kapitola stručně popisuje měření a kopy v rugby. Plán měření je velmi dobře popsán a doplněn obrázkem hřiště s označením jednotlivých měřicích bodů. Třetí kapitola se věnuje samotnému modelování. V prvním kroku autorka testuje, zda úspěšnost kopu nezávisí na hráči a zda úspěšnost kopu nezávisí na stylu kopu. Dále kapitola pokračuje vytvořením samotného modelu, kde autorka postupně určuje, které faktory či interakce jsou statisticky významné. Vytváření modelu komentuje postupně po krocích, takže čtenář se lehce orientuje v postupu řešení. Po vytvoření modelu následují rozsáhlé komentáře výstupů, které přehledně a se všemi důsledky rozvádějí nabyté informace z modelu. Poslední kapitola prezentuje především další možnosti práce s Minitabem a představuje celou škálu možností grafického zobrazení výstupu. Je patrné, že autorka musela nastudovat látku nad rámec standardního studia bakalářského programu Matematického inženýrství. Jedná se zde především o problematiku plánovaného experimentu a logistické regrese. Tyto metody korektně používá, ale při jejich popisu je spíše stručná a odkazuje se na literaturu. Práce je napsána přehledně a srozumitelně s minimálním množstvím překlepů. Na straně 16 ve vzorci pro hodnotu testového kritéria chybí dolní index u teoretické četnosti f, jinak jsem jiných faktických chyb nenašla. Prezentované textové výstupy a grafy z Minitabu by mohly být v lepší kvalitě a popisky grafů by mohly být napsány větším fontem. Výsledky měření spolu s daty bych zároveň čekala v elektronických přílohách bakalářské práce, aby mohla být tato data dále využita. Bakalářská práce je prezentována ve velice dobré kvalitě a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83609