GAŠPIERIK, A. Mapování a optimalizace hodnotového toku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Radovan

Diplomant se zabýval praktickou aplikací mapování hodnotového toku ve spolupráci s firmou zabývají se montáží svářecích strojů. Aktivita studenta byla hlavně v oblasti praktické práce ve spolupracující firmě. Výsledná kvalita práce odpovídá úsilí a přístupu, který práci student věnoval. Z pohledu splnění zadání největší slabinu spatřuji skutečnost, že průběh reálné aplikace a dílčí výstupy nejsou zdokumentovány v míře, ve které reálně proběhly. Práce související se sepsáním diplomové práce byla udělána spíše na poslední chvíli. Kritérium hodnocení: známka, body, (max. body) Splnění zadání: C, 30, (50) Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.): C, 18, (20) Formální zpracování práce: B, 15, (20) Využití literatury: B, 7, (10)

Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Špinka, Jiří

Diplomová práce se zabývá konkrétním zadáním z praxe, mapováním a optimalizací materiálového i informačního toku při výrobě vibračních svařovacích zařízení ve firmě Emerson. Je vyváženě rozdělena na teoretickou a následující praktickou část. Autor provedl širokou literární rešerši pramenů ,které i správným způsobem cituje. Pro vybraný výrobek (představitele) provedl analýzu, zmapování a vytipování úzkých míst z hlediska jak celkové průběžné doby výrobku (lead time), tak i jednotlivých částí vzniku výrobku. Zhodnotil také kolik procent času tvoří tzv. čas přidávající hodnotu. Měl také k dispozici hodnocení úzkých míst procesu, pomocí bodového systému. Tato úzká místa zanesl do mapy procesu. Pro jednotlivé části procesu vzniku konkrétního výrobku, navrhl opatření, jak splnit cíl snížit celkovou průběžnou dobu nejméně o jeden týden. Jednotlivá opatření jsou logická a dají se akceptovat, chybí ale např. u informačního toku i montáže vyjádření v peněžních hodnotách. V další části pan Gašpierik zhodnotil tato opatření pro řešení problematiky úzkých míst a snížení průběžné doby. Pomocí vyhodnocení idealizované mapy toku dospěl k údaji snížení celkové průběžné doby o přibližně 4 týdny, což je významný výsledek. Práci doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 85725