SODOMKA, P. Simulace vlivů vyhřívané podložky na tisknutý model u 3D tiskárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Vyroubal, Petr

Pan Sodomka se ve své diplomové práci na téma Simulace vlivů vyhřívané podložky na tisknutý model u 3D tiskárny zabývá optimálním nastavením teplotního profilu v 3D tiskárně, který je důležitý z hlediska kvalitního tisku ABS plastu. Spolupráce s diplomantem byla bezproblémová, konzultací se účastnil pravidelně a připraven konzultovat danou problematiku. Se specialisty SolidWorks konzultoval využití systému Plastics v oblasti vstřikování pastů. Diplomant navrhl metodu, jak numericky modelovat tisk plastu po vrstvách s využitím nástroje SolidWorks Plastics, který je na našem ústavu k dispozici v balíku SolidWorks. Dále pak navrhl metodu jak propojit jednotlivé řešiče SolidWorks tak, aby teplotní pole získané ze vstřikování plastů bylo transportováno do konečněprvkového řešiče deformací SolidWorks Simulation a bylo tak řešeno pole posuvů a tím i následná deformace modelu vzniklá nesprávným nastavením teplotního profilu v 3D tiskárně. Výsledky své práce porovnal s modelem, kde byl schválně nastaven špatný teplotní profil při tisku a výsledky byly téměř totožné. Diplomant tedy navrhl řešení v podobě vyhřívané podložky a to v několika variantách, z nichž jedna bude v budoucnu využita v novém modelu 3D tiskárny typu delta pi. Správným nastavením teplotního profilu v 3D tiskárně dosáhl optimální kvality tisknutého modelu. Nad rámec své práce se pan Sodomka zabýval i tiskací tryskou, jejíž optimální chlazení má velký vliv na sklon trysky k ucpání při extrudování plastu. Nahradil stávající celo-teflonovou trysku tryskou celo-kovovou s úzkým kanálkem, který odděluje horkou a studenou část trysky. Všechny body zadání byly splněny a dle výše uvedeného hodnotím diplomovou práci pana Sodomky 98b A

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Maxa, Jiří

Po posouzení práce lze konstatovat, že předložená práce plně odpovídá svým rozsahem i odbornou úrovní požadavkům na diplomovou práci a diplomant v práci prokázal, že naplnil výše uvedené zásady pro vypracování práce. K práci mám jen drobné připomínky stylu, jako například u obr. 20 by bylo vhodnější dát jednotky v mm. Práce je zpracována kvalitně a svým rozsahem ukazuje na průběžný a odpovědný přístup se snahou a komplexní řešení problému. Při řešení vlastního problému šel student prokazatelně až do detailů možností využití používaných systémů. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 97 body.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Otázky

eVSKP id 85741