RICHTER, T. Plánování cesty robotu pomocí algoritmů AO* [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Jiří

Zadání práce bylo splněno v celém rozsahu. V teoretické části práce diplomant analyzoval problém plánování cesty robotu v neurčitém prostředí a detailně popsal známé algoritmy typu AO* pro jeho řešení. V praktické části práce navrhnul a programově implementoval simulační prostředí a vybrané metody plánování cesty a popsal provedené experimenty. Diplomant projevil vysokou míru samostatnosti a s náročnou problematikou metod typu AO* se úspěšně vyrovnal. Předložená práce je dobrým východiskem pro další zkoumání a vývoj metod plánování cest robotu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Krček, Petr

Předložená diplomová práce je členěna do sedmi kapitol včetně číslovaného úvodu a závěru. Kapitoly 2 a 3 mají rešeršní charakter a plně pokrývají teoretická východiska vlastní diplomové práce. Vlastní aplikaci se věnují kapitoly 4 a 5. Diplomant zde popisuje vnitřní principy i ovládání simulačního prostředí. Při popisu implementace je vhodně využito odkazů do zdrojového kódu aplikace. V kapitole 6 jsou představeny ověřovací experimenty. V této části práce se lze obávat malé vypovídací hodnoty experimentů z důvodu relativně malých rozměrů testovaných prostorů. Bylo by také jistě zajímavé sledovat získané hodnoty v podkapitolách 6.1 a 6.2 právě v závislosti na velikosti testovaného prostoru. V práci se bohužel také místy vyskytují určité překlepy (např. na str. 9 děkuje diplomant školiteli za podměty), nepřesnosti (např. odkaz na neexistující obr. 6e na str. 25) a nejasnosti (např. na str. 62 je v tabulce uvedena průměrná hodnota váhy 3,7, ale v textu se hovoří o hodnotě 3,9). Kladně hodnotím navrženou aplikaci, která je přiložena na CD. Ze zdrojového kódu je zřejmá diplomantova znalost objektově orientovaného přístupu v jazyce C++ i znalost knihovny Win32++.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83664