RŮŽIČKA, D. Broušení ložiskových kroužků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Téma bakalářské práce je sestaveno pečlivě. Autor se profesionálně pohyboval ve firemním prostředí, což mu umožnilo poměrně rozsáhle vyhodnotit získané experimentální údaje na přístrojovém vybavení. Částečně nepřesně jsou doloženy formulované závěry z měření. V oblasti výroby ložisek je stále co zkoumat, v tomto případě šlo autorovi o kombinaci tří brousicích strojů, snažil se podchytit jejich geometrickou a pracovní přesnost. Sortiment speciálních ložisek a brousicích operací byl tomuto přizpůsoben a současně odpovídá rozsahu závěrečné vysokoškolské práce. Lze potvrdit, že autorův přístup k řešení problematiky a jeho zaměření se na hodnocení výsledků má odbornou úroveň a tím splňuje zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Prokop, Jaroslav

V předložené práci je řešena aktuální problematika brousicího procesu vnitřních ploch ložiskových kroužků. Práce je členěna do čtyř nosných částí. Zvláště oceňuji provedení příslušných experimentů a jejich vyhodnocení. K práci mám tyto připomínky: a) Použitá terminologie a symbolika neodpovídá ČSN ISO 3002-5 (L12) b) Parametry přesnosti broušených ploch jsou vyhodnocovány pro aplikaci tří typů brusek přičemž nejsou specifikovány příslušné technologické podmínky (brousicí kotouč, řezná rychlost, axiální posuv atd.). c) V práci jsou zaměňovány pojmy "úchylka", "odchylka": "tolerance" (L22, 23). d) Převod parametrů kruhovitosti, přímosti a Ra na stupňe IT považuji za problematický a také zbytečný. Závilost na rozměrech obráběného povrchu není obecně prokázaná (L26). e) V práci se objevují některé "překlepy" (L25 - ...přesnosti výroby jednotlivých strojů ..., L28 ... vyplívá ...)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83700